Et patent beskytter din opfindelse

ContentImage20
Har du opfundet noget nyt? Så er det sikkert en god idé at ansøge om patent.
Et patent beskytter det eller de tekniske principper, der er grundlaget for opfindelsen.

En patentbeskyttelse indebærer, at andre ikke må fremstille eller sælge produkter eller udnytte metoder eller processer omfattet af patentbeskyttelsen inden for det geografiske område, hvor beskyttelsen er etableret.

Der kan søges patent på et produkt, et apparat, en fremstillingsmetode eller proces og i visse tilfælde på brugen af produktet. Det er muligt at etablere patentrettigheder i stort set hele verden, dels nationalt, dels via internationale patentsystemer.

Tre krav

For at kunne patenteres skal en opfindelse opfylde tre krav:

  1. Den skal være ny. Nyhedskravet er absolut og strengt. Det betyder, at opfindelsen eller et identisk produkt eller fremstillingsmetode ikke må have været solgt, fremvist eller demonstreret offentligt, før ansøgningen indleveres
     
  2. Den skal have opfindelseshøjde. Det betyder, at det ikke må være åbenlyst for en fagmand fra det pågældende tekniske felt, ud fra den kendte teknik samt opfindelsens problemstilling at fremkomme med samme løsning
     
  3. Den skal være industrielt anvendelig. Det betyder, at opfindelsen skal kunne udmøntes i tekniske løsninger, der skal kunne fremstilles og eventuelt sælges

Hvordan opnås et patent?

Et patent opnås ved at indlevere en ansøgning til patentmyndigheden med en beskrivelse af opfindelsen. Patentloven, både den danske og de internationale, stiller en række krav til udformningen af ansøgningen; der skal således være en generel beskrivelse, en detaljeret beskrivelse, en række patentkrav samt eventuelt tegninger. Hertil kommer en række formkrav vedrørende marginer, fonte, tegninger osv.

Hvornår skal der søges?

For at opfylde kravet om nyhedsværdi er det vigtigt, at ansøgningen indleveres, før opfindelsen offentliggøres. Ved indlevering etableres en prioritetsdato, der gør det muligt inden for 12 måneder fra denne dato at videreføre ansøgningen i en lang række andre lande. Når prioritetsdatoen udnyttes, får de senere indleverede ansøgninger virkning fra den dato, den første ansøgning blev indleveret, det vil sige fra prioritetsdatoen.

Hvor længe gælder et patent?

Patentrettigheden kan under forudsætning af, at der betales årlige vedligeholdelsesafgifter, vare i op til 20 år fra indleveringsdagen. Fra ansøgningen indleveres og til der udstedes patent, kan der gå fra 1 til 5-6 år afhængigt af, hvor i verden rettigheden skal etableres.

Hvordan får man et patent i andre lande?

Danmark er medlem af en række internationale patentorganisationer, hvortil ansøgningen kan indleveres. Den Europæiske Patentmyndighed behandler patentansøgninger med gyldighed for en lang række europæiske lande, herunder alle EU-lande. Gennem Patent Coperation Treaty ved WIPO kan der søges om patent på verdensplan. Endvidere kan man søge patent direkte i de enkelte lande, hvor man ønsker det.

Hvordan kan Patrade hjælpe?

Som kompetente rådgivere er vi med hele vejen. Via forundersøgelser i diverse databaser kan vi fremskaffe forhåndsviden og på baggrund af undersøgelserne forhåndsvurdere, hvorvidt og i hvilket omfang opfindelsen er ny og har opfindelseshøjde.

Gennem mange års erfaring kan vi udforme patentansøgningen under behørig hensyntagen til forundersøgelsen, og så den opfylder de formelle krav.

Sagsbehandlingsarbejdet frem til patentudstedelse med de forskellige myndigheder i alle lande kan vi enten selv forestå i tæt kontakt med ansøgeren eller formidle gennem vort store internationale netværk af kolleger.

Rådgivning ved forhandling og udformning af licenser på baggrund af ansøgninger eller patenter, ligesom salg af rettigheder er et område, hvor ansøgeren ligeledes med fordel kan drage nytte af vor internationale og nationale ekspertise og erfaring.

Ved eventuelle retstvister bistår vi ligeledes, ligesom gennemgang af eneretsporteføljer ved eventuelle firmaovertagelser ligger inden for vort fagområde.