Tør du lade være?

ContentImage20

Logoer, slogans og produktnavne er alt sammen betegnelser, der kan registreres som varemærker. Dermed forhindrer man andre i at anvende dem. Varemærker kan beskyttes i Danmark og resten af verden.

Varemærker udgør ofte helt særlige forretningskendetegn, der adskiller en virksomheds produkter og tjenesteydelser fra konkurrenternes. Derfor er de ofte værd at beskytte.

Hvad kan beskyttes?

Et varemærke kan være mange ting. I dag kan man beskytte logoer, ordmærker, slogans, lydmærker, varens form m.v. I praksis kan alle typer af kendetegn, der er egnet til at adskille en virksomheds tjenesteydelser, og som kan gengives grafisk, anvendes som varemærke. En forudsætning er naturligvis, at eksisterende varemærkerettigheder ikke krænkes.

Hvordan opnås et varemærke?

I de fleste lande kræves der registrering af varemærket for at opnå eneret. I enkelte lande, herunder Danmark, opnås der imidlertid varemærkeret alene ved brug af varemærket.

For at opnå varemærkeret ved brug kræves det, at varemærket bruges kontinuerligt. Det vil sige, at brugen ikke må ophøre i en periode, idet varemærkeretten i så fald fortabes. Bliver man part i en krænkelsessituation på varemærkeområdet, vil der blive rejst krav om dokumentation for den påståede varemærkeret opnået via brug. Er dokumentationen ikke tilstrækkelig, fortabes varemærkeretten.

En varemærkeregistrering giver indehaveren en håndgribelig ret, der er let at dokumentere i en eventuel krænkelsessituation. Der er krav om, at en varemærkeret udnyttes inden for en femårsperiode. Det vil sige, at varemærkeretten kun ophører, hvis varemærket ikke har været anvendt i mere end 5 år, og tredjemand begærer varemærkeretten ophævet på grund af manglende brug.

Hvornår skal der søges?

Der er ikke krav om, at varemærket skal være ”nyt” på ansøgningstidspunktet. Man kan derfor godt opnå registrering af et varemærke, selv om det har været anvendt i en årrække. Ved indlevering af en varemærkeansøgning opnår man en prioritetsret på seks måneder til at videreføre varemærkeansøgningen i andre lande. Man har derfor mulighed for at udarbejde en varemærkestrategi, mens man har fortrinsretten.

Hvor længe varer registreringen?

En varemærkeregistrering kan bestå i det uendelige ved fornyelse hvert 10. år.

Hvordan får man internationale varemærker?

Internationaliseringen på varemærkeområdet har gjort det nemmere og billigere at opnå international registrering af et varemærke. Der findes to attraktive systemer, EF-varemærkesystemet og Madrid-protolkolsystemet.

EF-varemærkesystemet gør det muligt, at man med én registrering får beskyttelse af varemærket i samtlige EU-lande. Systemet fungerer som et-alt-eller-intet- princip, hvor der er krav om, at varemærket kan registreres i samtlige EU-lande, før EF-varemærkeregistrering udstedes. Det tager ca. et år fra EF-varemærkeansøgningen indleveres til udstedelse af varemærkeregistrering. Indkommer der indsigelser mod EF-varemærkeansøgningen, forlænges behandlingstiden.

Madrid-protokolsystemet gør det muligt at ”samle” varemærkeregistreringer i en række lande i én registrering. I dag har ca. 75 lande ratificeret systemet, herunder en række EU-lande og østeuropæiske lande samt Japan, Australien, Kina og USA. Madrid-protokolansøgningen er betinget af, at ansøgeren har en dansk registrering eller en EF registrring. De lande, hvor varemærket ønskes registreret, vælges blandt de lande, der er omfattet af Madrid-protokollen. Opstår der i forbindelse med ansøgningens behandling sådanne problemer, at varemærket ikke kan registreres i det pågældende land, vil ansøgningen kunne opretholdes for de øvrige valgte lande.

Hvordan kan Patrade hjælpe?

Som kompetente rådgivere er vi med hele vejen. Patrade er behjælpelig med at vurdere, hvorledes mærket kan registreres optimalt. Via forundersøgelser i diverse databaser kan vi fremskaffe forhåndsviden og på baggrund af undersøgelserne forhåndsvurdere, hvorvidt og i hvilket omfang varemærket kan krænke eksisterende varemærker. Vi forestår kontakten til myndighederne og rådgiver om overholdelse af frister bl.a. i forbindelse med fornyelser. Patrade kan ligeledes yde bistand i forbindelse med krænkelser af varemærket og eventuelle retstvister.