Lov om beskyttelse af forretningshemmeligheder

Et nyt, dansk lovforslag skal styrke beskyttelsen af forretningshemmeligheder og skabe ensartede vilkår for erhvervslivet på tværs af EU. Lovforslaget er i sit indhold tæt på et EU-direktiv, der trådte i kraft i 2016, men er suppleret med særligt danske reguleringer.

Brugen af forretningshemmeligheder har tidligere været reguleret i bl.a. markedsføringsloven og straffeloven, men samles nu i én lov.

Hovedpunkterne i lovforslaget:

- Med en definition i loven skabes der klarhed over, hvad man forstår ved begrebet ”forretningshemmelighed”.

- Beskrivelse af hvilke tilfælde, der udgør henholdsvis lovlig og ulovlig erhvervelse og brug af en forretningshemmelighed.     

- Nye selvstændige regler om beskyttelse af forretningshemmeligheder, der fremkommer under en retssag

- Nye betingelser for nedlæggelse af midlertidigt forbud mod ulovlig anvendelse af forretningshemmeligheder

- Rettighedshavere får mulighed for at rette økonomiske krav tilsvarende, hvad vi kender fra immaterialretten, fx at der tages hensyn til krænkerens fortjeneste ved erstatning, og at der kan tilkendes en godtgørelse udover erstatningen.

Sammenfattende lægger lovudkastet op til større klarhed af retstilstanden, som i højere grad vil komme til at ligne den, der kendes fra den øvrige lovgivning om immaterielle rettigheder.

Lovforslaget skal nu i høring hos interessenter i branchen med frist den 3. november 2017.

Det forventes, at loven træder i kraft den 9. juni 2018.