Modernisering af varemærker

Ganske vist kan varemærkerettigheder fornyes hvert 10. år i det uendelige, men de fleste varemærker moderniseres over tid, fordi de følger tidens trend. Derfor er det vigtigt, at man løbende tager stilling til, om ens varemærke skal fornys/opretholdes eller, om der skal ansøges om varemærkeregistrering på ny.

En tredje mulighed er at benytte sig af Varemærkelovens § 24, der i nogle tilfælde giver adgang til ”mærkeændring”, dvs. at man kan ændre og bevare sin varemærkeregistrering og dermed sin rettighed tilbage fra den oprindelige ansøgningsdato. Det kan man, hvis der kun er tale om ”uvæsentlige ændringer, der ikke påvirker helhedsindtrykket”. Muligheden findes i varemærkeloven ud fra et hensyn til varemærkeindehaverens behov for at kunne modernisere sit varemærke og hensynet til et indarbejdet og velkendt varemærke.  

Hvad er så ”uvæsentlige ændringer”? Sø- og Handelsretten har for nylig haft lejlighed til at tage stilling til netop denne varemærkeretlige problemstilling, og det er ellers sjældent, at den type problemstillinger lander hos domstolene til vurdering. Men det var tilfældet, da Nets Danmark ansøgte om ændring af sit varemærke efter varemærkelovens § 24 og fik afslag herpå af Patent- og Varemærkestyrelsen og senere igen af Ankenævnet.

Nets havde moderniseret 2 af sine logoer.

I begge mærker var der tale om, at formen på figuren var ændret fra et afrundet rektangel til at være ellipseformet, og at den lodrette del af bogstavet K var fjernet. For så vidt angår det orange logo var der tale om endnu en ændring – nemlig af rammens farve var ændret fra sort til grå.

Nets Danmark forklarede, at tanken bag moderniseringen af varemærker blandt andet var, at logoer skulle anvendes på andet end betalingskort fx i en app. Nets Danmark mente, at der var tale om ”uvæsentlige ændringer” og anmodede derfor om, at de eksisterende registreringer fra 1982 og 2003 blev ændret for at bevare rettighederne tilbage fra registreringerne. Nets Danmark argumenterede desuden for mærkernes velkendthed og den goodwill, der var knyttet til mærkerne. Netop dette var formentligt årsagen til, at man ønskede en ændring af de eksisterende registreringer fremfor at søge nye registreret. Nets argumenterede for, at der var tale om uvæsentlige ændringer af varemærkerne, og at forbrugerne ikke opfattede, at Dankortlogoet var blevet ændret. Dette blev understøttet af en markedsundersøgelse for at dokumentere, at mærkerne ville blive opfattet ens af forbrugerne.

Sø- og Handelsretten gav Ankenævnet medhold i, at logoernes helhedsindtryk med de tre ændringer var ændret væsentligt – særligt på grund af fjernelsen af den lodrette streg i K’et, der i de oprindelige mærker var centralt placeret. Helhedsindtrykket var hermed ændret, og ændringerne var altså ikke blot en modernisering, men angik mærkernes identitet. Sø- og Handelsretten stadfæster derfor Patent- og Varemærkestyrelsens praksis om, at man som varemærkeindehaver kun har meget begrænset mulighed for at få opdateret sin varemærkeregistrering, og kun hvis disse ændringer er minimale ændringer og justeringer af mærkerne. Ellers er konsekvensen, at der skal ansøges på ny og oparbejdet goodwill og prioritet kan gå tabt. Dommen giver ikke nogen klare retningslinjer for, hvornår en ændring anses for ”uvæsentlig”.   

Retten udtalte derimod, at forbrugernes oplevelse af det ændrede mærke ingen betydning har for en vurdering efter Varemærkelovens § 24, og at det kun er en konkret objektiv sammenligning af det gamle og det nye mærke, der kan afgøre sagen. Den indsendte markedsundersøgelse var således værdiløs i denne sammenhæng. Retten anførte desuden, at man som mærkeindehaver altid kan søge om en ny registrering af sit varemærke.

Denne afgørelse bringer således ikke yderligere klarhed over, hvad der i lovens forstand anses som ”uvæsentligt”. Vi kan dog konkludere, at det er meget få ændringer, der kan accepteres, og at hverken indarbejdelse eller goodwill har nogen betydning. Ud fra dette må det antages, at den brugspligt til varemærker, der findes i varemærkeloven på en 5 års periode, ikke kan opfyldes såfremt varemærket er ændret i forhold til det registrerede – uanset at der alene har været tale om en mindre modernisering. Som varemærkeindehaver er man derfor altid bedst garderet såfremt, det mærke, der anvendes er identisk med det registrerede varemærke.

Vi opfordrer derfor til, at selv små ændringer i jeres varemærker vurderes af Patrade i forhold til eksisterende registrering, brugspligt samt behovet for ny registrering.

Ønskes en drøftelse/vurdering af moderniserede varemærker, så kontakt juridisk afdeling i Patrade A/S.