Forretningsbetingelser for Patrade A/S

Gældende fra 17. januar 2017

Medmindre andet er aftalt skriftligt mellem Patrade og kunden, er nærværende forretningsbetingelser gældende for enhver sag/opgave, som Patrade efter kundens anmodning påtager sig at yde bistand i forbindelse med.

Modtagelse af sagen

Ved modtagelsen af en sag undersøger vi gennem vores interne procedurer herfor, at der ikke foreligger en interessekonflikt. Såfremt dette skulle være tilfældet, bistår vi gerne med henvisning til en anden rådgiver.

Vi forventer at modtage alt relevant og nødvendigt materiale fra kunden således at vor ydelse kan optimeres. Vi forlanger i de fleste tilfælde en underskrevet fuldmagt med vedhæftet ordrebekræftelse fra kunden forinden arbejde iværksættes. Kunden bekræfter ved underskrift på fuldmagten at være bekendt med vores betalingsbetingelser.

Fortrolighed

Patrade er forpligtet til at behandle alle oplysninger modtaget af kunden eller om kunden strengt fortroligt. Ligeledes behandles alt arbejde udført for kunden strengt fortroligt. Tavshedspligten gælder uden tidsbegrænsning.

Behandling og afslutning af sagen mv.

Al bistand ydes i overensstemmelse med god forretningsmæssig skik. Karakteren og omfanget af den bistand, der skal ydes af Patrade, aftales dels indledningsvist og dels løbende med kunden.

Patrade noterer alle frister modtaget fra nationale og internationale myndigheder i verserende sager. Såfremt det anses for nødvendigt søger vi om fristforlængelse i det omfang det er muligt. Det er dog ofte påkrævet at kunden stiller den fornødne information til rådighed for at vi kan overholde de eksisterende frister. Vi beder derfor om den fornødne information fra kunden i passende tid. Såfremt denne ikke fremkommer påtages intet ansvar for tab af rettigheder.

Kunden er forpligtet til at orientere Patrade om ændringer i kundens forhold, herunder adresseændringer, selskabsretlige ændringer eller ændring af Patrades kontaktperson hos kunden. Sker dette ikke, påtager Patrade sig ikke ansvar for, at nødvendig information ikke fremkommer fra Patrade til kunden i passende tid, hvilket kan resultere i tab af rettigheder.

Patrade opbevarer alle sagsakter i mindst seks år fra sagens afslutning. Originale dokumenter tilbageleveres senest ved sagens afslutning.

Honorar

Patrade fastsætter honoraret med udgangspunkt i arbejdets omfang. Der tages endvidere hensyn til det ansvar der er forbundet med opgaven, sagens kompleksitet, den grad af specialistviden, som opgavens løsning har krævet.

Udlæg betales af kunden som en del af honoraret. Som eksempler på sådanne udgifter kan nævnes offentlige registrerings- og fornyelsesgebyrer.

I forbindelse med, at der indgås aftale om ydelse af bistand, giver Patrade efter anmodning fra kunden oplysning om de vigtigste elementer i den påregnede bistand og om størrelsen af det skønnede honorar. Det vil ofte ikke være muligt at oplyse et fast vederlag, og i sådanne tilfælde angiver vi i stedet den måde, hvorpå vederlaget vil blive beregnet eller giver et begrundet overslag. Kunden vil endvidere efter anmodning få oplysning om, hvilke udlæg vi forventer at skulle afholde i forbindelse med sagen.

Fremkommer indvendinger fra myndigheden eller indsigelser fra tredjemand i forbindelse med en ansøgning foretager Patrade det nødvendige arbejde for at sikre, at kunden ikke mister rettigheder. Kunden er forpligtet til at honorere Patrade herfor. Honorar opkræves efter medgået tid.

Udlæg til agenter i fremmed mønt

Patrade garderer sig mod den likviditets- og valutarisiko der er forbundet med vores udlæg på kunders vegne.

Udlæg til agenter registreres på kundesagerne straks ved modtagelsen, dog først efter intern godkendelse. For så vidt angår fakturaer i DKK eller EUR, tillægges der et finansieringstillæg på p.t. 3 % da vi som oftest modtager fakturaer væsentligt før vi fakturerer vore kunder. Fakturaer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR belægges endvidere med et valutakursværn på p.t. 5 %. Alle fakturaer belægges med et kr. 200 handlings fee dækkende økonomiafdelingens håndtering/registrering samt overførselsgebyr ved betaling til agent. Da vi anvender Nationalbankens rene valutakurs, dækker tillægget tillige over det forhold, at hverken vi eller vore kunder kan erhverve valuta til den rene nationalbank kurs. *)

Patrade kan til enhver tid justere ovennævnte tillæg uden forudgående advisering til vore kunder. Patrade oplyser på forlangende de aktuelle satser.

*) Kurserne tilrettes hver mandag så de svarer til fredagens notering.

Afregning mv.

Patrade udsteder sædvanligvis en acontofaktura, der skal indbetales inden 2 dage, forinden arbejdet påbegyndes. Acontofakturaen vil sædvanligvis udgøre 70% af de skønnede omkostninger ved sagens behandling inkl. offentlige afgifter og gebyrer. Herefter foretages der som udgangspunkt acontoafregning hvert kvartal. I enkelte sager, fx sager, der har ”ligget stille” i en længere periode, kan dette udgangspunkt fraviges, således at der i stedet afregnes efter en længere periode, fx 6 måneder. I korterevarende sager afregnes der normalt alene ved sagens afslutning.

Sagsrelaterede omkostninger og udlæg opkræves som udgangspunkt sammen med acontoafregninger henholdsvis afsluttende afregninger.

Betalingsbetingelserne for almindelige fakturaer er netto 20 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes 1,5 % i rente pr. påbegyndt måned.

Såfremt kunden ikke betaler vort honorar tager vi forbehold for at standse vort arbejde for kunden. Patrade giver kunden skriftlig orientering herom.

Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikring

Patrade er ansvarlig for den leverede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler og er ansvarsforsikret i et anerkendt forsikringsselskab. Forsikrings­policen kan forevises.

Patrade, dets aktionærer eller medarbejdere er ikke ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image mv.

Patrade samarbejder med en række kolleger i internationale sager; kolleger som repræsenterer kunden overfor myndigheden i det pågældende land. Alle vore samarbejdspartnere kender vi som professionelle. Patrade, dets aktionærer eller medarbejdere hæfter dog ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, som Patrade har henvist kunden til, ligesom Patrade, dets aktionærer eller medarbejdere ikke hæfter for eventuelle fejl begået af andre rådgivere, som Patrade efter aftale med kunden har overladt dele af opgavens løsning til.

Lovvalg og værneting

Alle tvister i anledning af Patrades rådgivning, herunder tvister vedrørende fortolkningen af disse forretningsbetingelser, er underlagt dansk ret.

Eventuelle tvister kan alene indbringes for danske domstole.