Højesteret skal ikke se på spørgsmålet vedrørende påtaleret i sagskompleks om ulovlig download af film

Som beskrevet i tidligere nyheder har Patrade Legal repræsenteret en række privatpersoner i sager, hvor disse personer er blevet stævnet med påstand om, at de har foretaget ulovlig download af film (de såkaldte fildelingssager).

Østre Landsret afsagde den 8. april 2020 dom i tre sager, der verserede for Landsretten. Patrade Legal repræsenterede privatpersonerne i to af disse sager. Alle tre sager blev afvist, idet Østre Landsret fandt, at det udenlandske rettighedsselskab ikke havde dokumenteret en ret til at påtale de påståede krænkelser, og dermed ikke har haft ret til at anlægge sagerne.

Det udenlandske rettighedsselskab har efterfølgende anmodet om Procesbevillingsnævnets tilladelse til at anke én af sagerne til Højesteret som 3. instans. Patradel Legal har repræsenteret privatpersonen i denne sag og har følgelig protesteret mod, at det udenlandske rettighedsselskab skulle meddeles tilladelse til anke til Højesteret.

Procesbevillingsnævnet har i dag orienteret parterne om, at Procesbevillingsnævnets har truffet afgørelse om, at det udenlandske rettighedsselskabs anmodning afvises.

De afgørelser, som Østre Landsret traf den 8. april 2020, står dermed ved magt og er således endelige.

Som følge af Østre Landsrets afgørelser har en lang række byretter landet over valgt at afvise sager anlagt af det udenlandske rettighedsselskab, ligesom selskabet selv har valgt at hæve en række sager.

Patradel Legal og klienten er naturligvis meget tilfredse med afgørelsen og forventer, at denne vil få betydning for de resterende sager om samme spørgsmål, der fortsat verserer.

Sagerne for Landsretten og for Procesbevillingsnævnet er håndteret af partner Mikkel Kleis, advokatfuldmægtig Christoffer Lindhardt Larsen og advokatfuldmægtig Simon Gjern Pedersen.

Skriv et svar