Skip to main content

Ny afgørelse · 27.09.2022

Lampeproducent dømt for at markedsføre lamper som patenterede efter udløb af patentet

Angivelsen af ”Patented” på lamper var i strid med markedsføringsloven, fordi patent og brugsmodel var udløbet. På den baggrund blev der nedlagt forbud mod fortsat salg af lamper mærket med ”Patented”.

Af Mikkel Kleis, Partner og advokat (H)

Sagen handlede om, hvorvidt Nordtronic A/S’ brug af betegnelsen ”patented” på lamper var vildledende i medfør af markedsføringsloven. Scan Products D T ApS og Nordtronic A/S er begge producenter af ”downlights”, som primært sælges gennem grossister til det professionelle marked. Produkterne sælges gennem de samme kanaler, og parterne fandtes således ubestridt at være direkte konkurrenter. Nordtronic A/S’ lamper var mærket med betegnelsen ”patented” på bagsiden af frontpladen og/eller i bunden af lampedåsen.

Det var under sagen ubestridt, at Nordtronic A/S’ lamper efter den 14. september 2021 hverken var beskyttet af et patent eller en brugsmodel. Mærkningen med betegnelsen ”patented” gav aftagerne indtryk af, i strid med sandheden, at produktet nød en særlig beskyttelse i modsætning til andre produkter og vil kunne medføre, at disse produkter blev foretrukket fremfor andre. Da der ubestridt ikke forelå en sådan beskyttelse, fandtes brugen af betegnelsen ”patented” at være uberettiget og i strid med god markedsføringsskik. Brugen ansås desuden for vildledende og egnet til at skade konkurrenterne, hvorfor der forelå en overtrædelse af markedsføringslovens §§ 3 og 20.

Retten fandt, at den kommercielle interesse, som Nordtronic A/S havde i at kunne sælge de omhandlede produkter, ikke væsentligt oversteg den interesse, som Scan Products som konkurrent utvivlsomt havde i, at markedsføringslovens regler blev overholdt. Her bemærkede retten, at Nordtronic A/S havde været den nærmeste til at vide, hvornår virksomhedens patent- og brugsmodelrettigheder ophørte og til at foretage de forholdsregler, som var nødvendige i den anledning, herunder tilrette sine produkter, så de ikke urigtigt fremstod med betegnelsen ”patented”. Retten pålagde følgelig Nordtronic A/S et forbud mod anvendelse af ”patented” på de omtvistede lamper, ligesom retten påbød Nordtronic A/S at tilbagekalde produkterne fra sine forhandlere og professionelle kunder.

Vores kommentarer

Et patent kan som udgangspunkt gælde i op 20 år, hvorefter det bortfalder og beskyttelsen ophører. Patentet gælder dog kun, hvis der hvert år betales en årsafgift til den udstedende myndighed. Hvis man angiver, at ens produkter er patentbeskyttede efter patentets udløb, vil det udgøre en urigtig oplysning og dermed vildledende markedsføring.

Dommen illustrerer vigtigheden af at sikre sig, at alle udsagn, der anvendes i markedsføringen af sin virksomhed og produkter altid er sandfærdige. Skadevirkningen for Nordtronic A/S var ekstra stor i den pågældende sag, fordi det urigtige udsagn om, at produkterne var patenteret, var indprentet i produkterne, og at Nordtronic A/S følgelig blev pålagt at trække produkterne tilbage fra markedet.

Læs dommen.