Oplysninger i henhold til de advokatetiske regler

Patrade Legal er et anpartsselskab.

Advokaterne hos Patrade Legal er beskikket af Justitsministeriet og medlemmer af Advokatsamfundet.

Patrade Legal har tegnet lovpligtig ansvarsforsikring i HDI-Gerling. Alle advokater er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Patrade Legal uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Patrade Legal Advokatanpartsselskab CVR-nummer er 34 71 47 70.

Om salærfastsættelse kan det oplyses, at salæret i den enkelte sag fastsættes ud fra følgende kriterier: Sagens værdi eller betydning for klienten, arbejdets omfang og vanskelighed, sagens udfald, den anvendte tid, herunder om arbejdet har måttet ydes uden for normal arbejdstid, eller om der har været tale om en hastesag, det med sagen forbundne ansvar og sociale hensyn.

Patrade Legal samarbejder med andre, primært Patrade A/S om ydelse af bistand efter aftale med klienten, og giver på klientens anmodning oplysninger om de foranstaltninger, som der er truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter i den henseende.

Advokaterne hos Patrade Legal er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

Tvister mellem Patrade Legal og vores klienter afgøres i overensstemmelse med dansk ret ved de danske domstole.