Skip to main content

Patrade Legal Advokatanpartsselskab

Vi er et højt specialiseret internationalt advokatkontor, der yder vores kunder rådgivning inden for immaterialret, kontraktret, konkurrenceret, IT-ret og dele af selskabsretten.

Vi arbejder med retshåndhævelse i alle typer tvister med relation til immaterialret eller markedsføringsloven, herunder retssager, forbuds - og bevissikringssager, krænkelsessager, ugyldighedssager, parallelimport og anti-counterfeit.

Vi forestår forhandlinger i relation til aftaler eller konflikter om IP-rettigheder, og udfærdiger IP-aftaler, fx licensaftaler, overdragelsesaftaler, IT-kontrakter, techtrans-aftaler og forhandleraftaler.

Vi samarbejder bl.a. med Patrade A/S i relation til håndhævelse af IP-rettigheder men også med udenlandske advokater og IP-rådgivere.

Det tætte samarbejde kommer vores kunder til gode. Det betyder nemlig, at vi kan servicere vores kunder hele vejen fra ansøgning og registrering af en rettighed som f.eks. et patent eller et varemærke og til eventuelle krænkelsessager og senere domsafsigelse. Det gør os til en full-service virksomhed, så I som virksomhed kan nøjes med én rådgiver hele vejen igennem beskyttelsen af jeres rettigheder. Vi har fuld indsigt i jeres sager med både de tekniske og de juridiske kompetencer under samme tag, og det sparer tid – og omkostninger.

Flere af advokaterne i Patrade Legal Advokatanpartsselskab underviser i immaterialret og almindelige formueret, samt skriver artikler inden for samme områder.

Oplysninger i henhold til de advokatetiske regler

Patrade Legal er et anpartsselskab.

Advokaterne hos Patrade Legal Advokatanpartsselskab er beskikket af Justitsministeriet og medlemmer af Advokatsamfundet.

Patrade Legal Advokatanpartsselskab har tegnet lovpligtig ansvarsforsikring i HDI-Gerling. Alle advokater er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Patrade Legal Advokatanpartsselskab uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Patrade Legal Advokatanpartsselskabs CVR-nummer er 34 71 47 70.

Om salærfastsættelse kan det oplyses, at salæret i den enkelte sag fastsættes ud fra følgende kriterier: Sagens værdi eller betydning for klienten, arbejdets omfang og vanskelighed, sagens udfald, den anvendte tid, herunder om arbejdet har måttet ydes uden for normal arbejdstid, eller om der har været tale om en hastesag, det med sagen forbundne ansvar og sociale hensyn.

Patrade Legal Advokatanpartsselskab samarbejder med andre, primært Patrade A/S om ydelse af bistand efter aftale med klienten, og giver på klientens anmodning oplysninger om de foranstaltninger, som der er truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter i den henseende.

Advokaterne hos Patrade Legal Advokatanpartsselskab er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler, som du kan finde på Advokatsamfundets hjemmeside.
Tvister mellem Patrade Legal og vores klienter afgøres i overensstemmelse med dansk ret ved de danske domstole.

Læs mere om vores juridiske rådgivningsservices.