Skip to main content

Ny afgørelse · 16.09.2021

Midlertidigt forbud nedlagt mod udbud af hjerteklapproteser

Sø- og Handelsretten har fundet det sandsynliggjort, at Edward Lifesciences A/S’ (Edward) patentrettigheder er blevet krænket ved Barbara Stańczyk Neomed’s (Neomed) salg af en hjerteklapprotese til brug ved ballonudvidelser og på den baggrund nedlagt midlertidigt forbud mod Neomeds fortsatte markedsføring og salg af produkterne.

Edward er en leverandør af produkter og teknologier til behandling af strukturelle hjertekarsygdomme og indehaver af to patenter, der handler om udførelsesformer af hjerteklapproteser til implantation og metoder til at fremstille dem samt systemer til implantation af hjerteklapproteserne.

Neomed er distributør og forhandler i Danmark af produkter til behandling af hjerte-kar-sygdomme, produkter inden for ortopædi, endokirurgi og produkter til diagnostiske procedurer, herunder de hjerteklapproteser, som var genstand for sagen.

Neomed havde i sagen rejst spørgsmål om gyldigheden af Edwards patenter. Indsigelserne mod patenternes gyldighed blev baseret på dels en påstand om utilladelig udvidelse eller manglende basis i forhold til stamansøgningen og dels manglende nyhed af opfindelseshøjde i forhold til allerede kendt teknik. For det ene af patenterne blev det også påstået, at opfindelsen ikke er så tydeligt beskrevet, at en fagmand på grundlag af beskrivelsen kan udøve den. Men på baggrund af de sagkyndige erklæringer, som var fremlagt i sagen, fandt Sø- og Handelsretten ikke, at formodningen om patenternes gyldighed var afkræftet af Neomed.

Herefter vurderede Sø- og Handelsretten, at de produkter Neomed har markedsført, indeholder de tekniske træk beskrevet i Edwards patenter. Retten nedlagde forbud mod Neomeds salg af produkterne og påbød Neomed at tilbagekalde produkterne fra markedet. Det midlertidige forbud og påbud blev nedlagt mod krav om en sikkerhedsstillelse på 2.000.000 kr.

Vores kommentarer

Kendelsen illustrerer blandt andet at det som sagsøgt i en sag om midlertidigt forbud og påbud kan være vanskeligt at komme igennem med et synspunkt om, at stridspatentet er ugyldigt. Der eksisterer altid en formodning om patentets gyldighed, og typisk vil kun klare beviser for ugyldighed kunne afkræfte denne formodning. En tilbundsgående prøvelse af patents gyldighed kan i stedet ske i en efterfølgende hovedsag.

Artiklen er skrevet af advokat (H) Mikkel Kleis.

Vidste du, at vores advokater i Patrade Legal er specialister i immaterialret? Vi tilbyder en række juridiske services og vores advokater arbejder tæt sammen med vores European Patent Attorneys.

Læs Sø- og Handelsrettens kendelse