Skip to main content

Ny afgørelse · 16.09.2021

Non-profit forening overtrådte markedsføringsloven

Sø- og Handelsretten har fundet, at Copydan AVU-medier (AVU) har overtrådt markedsføringsloven med deres kommunikation om en aftale fra 2017 om spillefilm til læring samt deres kommunikation om Motion Picture Licensing Company Denmark A/S (MPLC) i samme forbindelse.

MPLC er en uafhængig organisation, der forvalter ophavsrettigheder for rettighedshavere. De udsteder licens til offentlige visninger, herunder visning af film i folkeskoler, ungdomsuddannelser, handelsskoler, gymnasier og andre uddannelsesinstitutioner i Danmark.

MPLC har tidligere været en del af en rammeaftale fra 2012 om licensering af rettigheder til skolernes brug af DVD'er i undervisningssammenhæng. I 2017 blev en ny spillefilmsaftale (FiU-aftalen) på skoleområdet underskrevet af parterne KL, AVU, Filmret, Nordisk Film Distribution og Filmbank. MPLC var ikke part i FiU-aftalen, der afløste den tidligere rammeaftale fra 2012.

Diverse dvd-titler, der var dækket af rammeaftalen fra 2012, indgik i skolernes undervisningsplaner. Disse planer var stadig gældende efter FiU-aftalen trådte i kraft. Den omfattede derfor ikke alle de dvd’er, som skolerne efter deres undervisningsplan ville anvende.

I forbindelse med lanceringen af den nye FiU-aftale undlod AVU at gøre skoler og kommunerne opmærksom på, at MPLC’s filmrepertoire var udgået af AVU’s aftale med dem. Det fandt Sø- og Handelsretten at være i strid med markedsføringslovens regel om god markedsføringsskik.

Retten fastslog også, at kommunikationen fra AVU vildledte skoler og kommunerne, og at der derfor også var sket en overtrædelse af markedsføringslovens forbud mod vildledning. AVU blev også dømt for at have overtrådt markedsføringslovens regler om sammenlignende markedsføring ved i udtalelser at have lavet direkte sammenligninger med MPLC uden at leve op til kravene herfor.

Retten frifandt AVU for overtrædelse af konkurrenceloven og EUF Traktaten om misbrug af en dominerende stilling. Retten mente ikke, at bevisførelsen gav tilstrækkeligt grundlag for at det relevante produktmarked skal afgrænses til markedet for licensering af film- og tv-rettigheder til offentlig fremførelse i skoler. Det blev heller ikke godtgjort, at AVU ved FiU-aftalen og implementeringen af den havde overtrådt forbuddet i konkurrenceloven og forbuddet i EUF Traktaten mod indgåelse af konkurrencebegrænsende aftaler.

Vores kommentarer

Når man som virksomhed kommunikerer med kunder og samarbejdspartnere vil markedsføringsloven næsten altid finde anvendelse. Dommen viser endnu engang vigtigheden af, at kommunikationen er ærlig og præcis, og at der ikke udelades oplysninger, der har betydning for modtagerne. I modsat fald er der risiko for, at kommunikationen vil være vildledende og dermed stride med markedsføringslovens regler.

Artiklen er skrevet af advokat (H) Mikkel Kleis.

Vidste du, at vores advokater i Patrade Legal er specialister i immaterialret? Vi tilbyder en række juridiske services og vores advokater arbejder tæt sammen med vores European Patent Attorneys.

Læs Sø- og Handelsrettens dom