Skip to main content

Ny afgørelse · 29.06.2022

Sagsøgte overtrådte markedsføringsloven

Sagsøgte overtrådte markedsføringsloven ved at angive kunder fra sin tidligere arbejdsgiver under bl.a. ”samarbejdsaftaler”

Af Mikkel Kleis, Partner, Advokat (H)

Sagen omhandlede en tidligere ansat ved et større reklamebureau, som efter sin opsigelse oprettede et firma, der ligeledes rådgav kunder indenfor markedsføring. Den tidligere arbejdsgiver gjorde bl.a. gældende, at sagsøgte havde overtrådt markedsføringsloven ved at fremhæve arbejdsgiverens kunder på sagsøgtes hjemmeside.

Derudover gjorde sagsøger gældende, at sagsøgte havde overtrådt lov om forretningshemmeligheder og havde kapret kunder under sin ansættelse ved arbejdsgiveren. Retten frifandt sagsøgte for begge disse forhold, da det ikke var godtgjort, at sagsøgte havde anvendt fortrolige oplysninger eller havde kapret kunder ved at oprette sin virksomhed på Trustpilot. Retten fandt, at de anmeldelser, virksomheden fik på Trustpilot, angik arbejde udført af sagsøgte inden ansættelse ved sagsøgeren.

Sø- og Handelsretten gav imidlertid sagsøger medhold i, at sagsøgte havde vildledt kunder og forsømt sin pligt til at udvise god markedsføringsskik mv. ved at fremhæve en række af sagsøgers kunder under ”Samarbejdspartnere” og efterfølgende under fanen ”Portfolio” på sin hjemmeside. Enkelte af de fremhævede kunder på listen havde sagsøger dog udført arbejde for. Sagsøgte blev pålagt at godtgøre sagsøger skønsmæssigt kr. 25.000 for handlingens markedsforstyrrende effekt.

Læs afgørelsen