Skip to main content

Ny afgørelse · 29.06.2022

Salg af murerskeer med rødt håndtag stred ikke mod markedsføringsloven

Retten fandt det hverken godtgjort eller sandsynliggjort, at sagsøgtes markedsføring og salg af murerskeer med rødt håndtag i Danmark stred mod markedsføringslovens §§ 3 og 22

Af Mikkel Kleis, Partner, Advokat (H)

Sagen omhandlede, hvorvidt MASKINFABRIKKEN ESKIMO ApS’ murerskeer med rødt håndtag nød markedsføringsretlig beskyttelse, og i givet fald om CONSTRUX DANMARK ApS’ markedsføring og salg af murerskeer med rødt håndtag, udgjorde en krænkelse af markedsføringslovens regler.

Sagsøger gjorde gældende, at deres murerskeer med et træhåndtag malet i rød farve har det fornødne kommercielle særpræg og den fornødne markedsmæssige identitet til at kunne nyde beskyttelse efter markedsføringslovens § 3, stk. 1, ligesom det røde håndtag også er et forretningskende-tegn for Eskimo i henhold til markedsføringslovens § 22. Eskimo har produceret murerskeer siden 1926, og har siden 1935 produceret murerskeer med et træhåndtag malet i rød farve.

Retten fandt, at Eskimos murerske ikke har det fornødne kommercielle særpræg til at være beskyttet efter markedsføringslovens § 3. For så vidt angår det røde håndtag, bemærkede retten, at det kræver omfattende indarbejdelse, såvel i tidsmæssig henseende som i geografisk markedsdækning, at opnå kendetegnsret til en farve, ligesom brugen af farven må være entydig for, at kundekredsen forbinder farven med en enkelt handlende.

Efter en samlet vurdering fandt retten, at det ikke var tilstrækkeligt sandsynliggjort, at den røde farve på håndtagene på Eskimos murerskeer er blevet indarbejdet som et forretningskendetegn for netop Eskimos murerskeer.

Der blev her lagt vægt på, at der ikke var fremlagt en markedsundersøgelse af kendskabsgraden til Eskimos murerskeer med rødt håndtag blandt private og professionelle kunder eller en brancheerklæring herom. Det blev ej heller dokumenteret, at Eskimo har en stor andel af det danske marked, og der forelå kun sparsomme oplysninger om Eskimos samlede markedsføringsindsats, herunder om kontinuitet og dækning i målgrupperne, samt markedsføringsbudget. Retten fandt endvidere, at Eskimos brug af de røde håndtag ikke er entydig og konsistent, idet de også laver murerskeer med blåt håndtag, og at murerskeer med lyst håndtag (træfarve) udgør omkring 10 % af Eskimos salg af murerskeer.

Construxs markedsføring og salg af murerskeer med rødt håndtag i Danmark fandtes således ikke at udgøre en overtrædelse af markedsføringslovens § 3 eller § 22, og der blev derfor ikke nedlagt midlertidigt forbud og påbud.

Læs afgørelsen