Skip to main content

Ny afgørelse · 06.12.2021

Kokkedal Slot i Brovst har opnået særpræg gennem brug

Varemærket ’Kokkedal Slot’ har opnået særpræg gennem brug i klasse 43. Påstand om ophævelse af varemærkets klasse 41 blev taget til følge.

I en konflikt mellem Kokkedal Slot ved Ann Vibeke Lokdam (Lokdam) og KOKKEDAL SLOT ApS sammen med SLOTHOTELLET ApS (KOKKEDAL SLOT ApS), nedlagde Lokdam påstand om, at KOKKEDAL SLOT ApS ikke var berettiget til at gøre erhvervsmæssig brug af kendetegnet ’Kokkedal Slot’, og krævede som følge af brugen erstatning og rimeligt vederlag på 100.000 kr. Som svar påstod KOKKEDAL SLOT ApS frifindelse for krænkelses- og erstatningspåstandene og nedlagde selvstændig påstand om, at Lokdams varemærkeregistrering skulle ophæves. Denne selvstændige modpåstand blev udskilt til særskilt behandling ved Sø- og Handelsretten, som der nu er truffet afgørelse omkring.

Lokdam har siden 1988 været medejer af ejendommen Kokkedal Slot i Brovst, hvorfra hun har drevet hotel- og restaurationsvirksomhed under navnet Kokkedal Slot.

KOKKEDAL SLOT ApS ejer ejendommen Kokkedal Slot i Kokkedal og har forpagtet ejendommen til søsterselskabet SLOTSHOTELLET ApS, der siden 2011 har drevet hotel- og konferencevirksomhed fra ejendommen under navnet Kokkedal Slot Copenhagen, og restaurationsvirksomhed under navnet Slotskælderen.

I december 2008 indleverede Lokdam en ansøgning og fik registreret ordmærket ’Kokkedal Slot’ for klasse 35, 41 og 43.

Den 21. april 2015 anmodede KOKKEDAL SLOT ApS Patent- og Varemærkestyrelsen om ophævelse af Lokdams varemærke under henvisning til, at varemærket manglede særpræg, og at brugen af varemærket var vildledende.

Anmodningen blev den 22. februar 2016 taget til følge og varemærket ophævet på grund af manglende særpræg og at der ikke var opnået særpræg gennem indarbejdelse.

Sagen blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, der fandt at ’Kokkedal Slot’ var et naturligt varemærke og særegent navn på Lokdams faste ejendom. Under behandlingen fremlagde Lokdam en betydelig mængde dokumentationsmateriale, herunder artikler og annoncer, der omtalte Kokkedal Slot i Brovst, fra forskellige medier. Derfor fastholdt ankenævnet varemærkeregistreringen for ordmærket ’Kokkedal Slot’ i sin helhed.

Herefter indbragtes afgørelsen for Sø- og Handelsretten, hvor KOKKEDAL SLOT ApS nedlagde påstand om, at varemærket skulle ophæves i sin helhed. Sø- og Handelsretten stadfæstede dog Ankenævnets afgørelse med bemærkning om, at Kokkedal Slot var et naturligt varemærke.

KOKKEDAL SLOT ApS ankede sagen til Østre Landsret. Landsretten hjemviste sagen til Ankenævnet for Patenter og Varemærker med bemærkning om, at varemærket ’Kokkedal Slot’ manglede særpræg, og at Ankenævnets afgørelse derfor måtte tilsidesættes, da Ankenævnet ikke havde taget stilling til, om varemærket havde opnået særpræg gennem indarbejdelse.

Sø- og Handelsretten endte herefter med at skulle vurdere, om varemærket ’Kokkedal Slot’ forud for ansøgning om registrering af varemærket den 2. december 2008 havde opnået særpræg som følge af brug for klasse 41 (som omfatter uddannelses- og undervisningsvirksomhed mv.)  og klasse 43 (som omfatter bl.a. restaurations- og hotelvirksomhed).

Dokumentationen fremlagt af Lokdam viste, at der siden 1988 er drevet restaurant og hotel fra Kokkedal Slot i Brovst under ’Kokkedal Slot’. Dokumentationen bestod af artikler fra både lokale og nationale medier, blade, magasiner, aviser og annoncer, hvor ’Kokkedal Slot’ omtales i sammenhæng med Lokdams restaurant- og hoteldrift over en periode på 20 år.

Sø- og Handelsretten fandt det således godtgjort, at ’Kokkedal Slot’ var blevet brugt som betegnelse for Lokdams restaurant og hotel kontinuerligt og landsdækkende i en periode på 20 år forud for registreringen af varemærket. Periodens varighed og intensiteten af brugen godtgjorde derfor, at mærket havde opnået særpræg gennem brug for klasse 43 på tidspunktet for ansøgningen om registrering af varemærket den 2. december 2008.

Angående registreringen i klasse 41 omfattede Lokdams fremlagte dokumentation i mindre omfang eksempler på omtaler i lokale og nationale medier, blade, magasiner, aviser og annoncer, ligesom omtalen primært var sket over en kortere periode fra 1989 til 1992.

Sø- og Handelsretten fandt derfor ikke, at det var fornødent godtgjort, at ’Kokkedal Slot’ har været anvendt og markedsført for ydelserne i klasse 41 på en så intensiv og varig landsdækkende måde, at mærket havde opnået særpræg for disse ydelser gennem brug, forud for ansøgningen om registrering af varemærket den 2. december 2008.

Vores kommentarer:

I sammenligning med dommen vedrørende VVS-Eksperten, viser dommen om Kokkedal Slot, at der stilles lempeligere krav til dokumentation for indarbejdelse af særpræg for varemærker, som ikke direkte beskriver arten af de ydelser, varemærket søges benyttet for. Baggrunden herfor er, at der er et større behov for at friholde ord som VVS-Eksperten, der beskriver arten af de omhandlede ydelser, for alle erhvervsdrivende. Dette behov eksisterer ikke i samme omfang for ord som Kokkedal Slot.

Artiklen er skrevet af advokat (H) Mikkel Kleis.

Vidste du, at vores advokater i Patrade Legal er specialister i immaterialret? Vi tilbyder en række juridiske services og vores advokater arbejder tæt sammen med vores European Patent Attorneys.

Læs Sø- og Handelsrettens afgørelse her.