Skip to main content

Ny afgørelse · 22.09.2021

CREAM har tilstrækkeligt særpræg til at blive registreret som varemærke

I en sag, som stammer helt tilbage fra den 15. januar 2013, har Østre Landsret i dag fundet, at ordet ”cream” ikke er beskrivende for varer i klasse 18 (muleposer, net. mv.) og klasse 25 (beklædning, fodtøj og hovedbeklædning mv.). Dermed gav Østre Landsret DK Company A/S medhold i en påstand om, at DK Company A/S’ varemærke CREAM skal registreres for disse varer.

DK Company A/S har siden 2004 markedsført og solgt tøj til kvinder under varemærket CREAM. Den 15. januar 2013 indleverede DK Company A/S en ansøgning om registrering af varemærket CREAM for en række forskellige varer i klasse 18 og 25 samt ydelser i klasse 35. Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket for de ansøgte varer i klasse 18 og 25.

Styrelsen henviste til, at ordet cream ifølge ordbogen angiver en farve (cremefarvet), og Styrelsen kunne tilmed finde eksempler på, at andre forhandlere af tøj bruger cream som en angivelse af farven på deres produkter. På den baggrund fandt Styrelsen, at ordet cream kan angive en egenskab ved de ansøgte varer, og at DK Company A/S’ ansøgte mærke dermed mangler særpræg.

Styrelsens afgørelse blev anket til Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede Styrelsens afgørelse. Ankenævnets afgørelse blev herefter indbragt for Sø- og Handelsretten, som nåede til det samme resultat som både Styrelsen og Ankenævnet.

I ankesagen ved Østre Landsret tog retten i sin vurdering af særpræget for varemærket CREAM udgangspunkt i præmisserne i to nyere domme fra EU-Retten vedrørende varemærkerne VITA (som betyder hvid på svensk) og OFF-WHITE (som betyder knækket hvid på engelsk). I EU-Rettens domme er det bl.a. fastslået, at et ansøgt varemærke, som kan opfattes som en farveangivelse, kun skal anses for at mangle særpræg, hvis farveangivelsen er en iboende egenskab, som er uløseligt forbundet med de ansøgte produkter.

Eftersom cream som farveangivelse er et rent tilfældigt aspekt, som ikke har nogen direkte og umiddelbar forbindelse til varerne karakter, og eftersom det kun er en brøkdel af varerne omfattet af DK Company A/S’ varemærkeansøgning, som i praksis er cremefarvede, fandt Landsretten ikke, at kriterierne for at nægte registrering af varemærket CREAM var opfyldt. Dermed fandt Landsretten, at Ankenævnet skal anerkende, at DK Company A/S’ varemærke CREAM skal registreres for alle de ansøgte varer.

Artiklen er skrevet af advokat (H) Mikkel Kleis fra Patrade Legal, der repræsenterede DK Company A/S under sagen i Østre Landsret.

Vores kommentarer

Østre Landsrets dom stiller krav om, at Patent- og Varemærkestyrelsen skal ændre sin praksis ved vurderingen af varemærkers særpræg i tilfælde, hvor Styrelsen tidligere har fundet, at det ansøgte mærke kan angive en egenskab ved de ansøgte varer. Den omstændighed, at Styrelsen kan fremdrage eksempler på, at varer markedsføres med en bestemt egenskab (fx cremefarvede) vil dermed ikke længere være nok til at godtgøre, at et ansøgt varemærke mangler særpræg.

Den ændrede praksis, som må forventes at komme på baggrund af dommen, bør gøre det muligt at få registreret visse varemærker, som Styrelsen tidligere ville have afvist. Desuden kan der i visse tilfælde være mulighed for at begære genoptagelse af sager, hvor Styrelsen eller Ankenævnet har afvist registrering af varemærker på grund af manglende særpræg. Vi kan bistå i alle led i processen fra rådgivning om muligheden om at få registreret varemærker til endelig registrering og håndhævelse af varemærkerettigheder.

Læs Østre Landsrets dom afsagt den 22. september 2021

Vidste du, at vores advokater i Patrade Legal er specialister i immaterialret? Vi tilbyder en række juridiske services og vores advokater arbejder tæt sammen med vores European Patent Attorneys.