Skip to main content

Artikel · 11.11.2020

Styrk dit patent med Virtual Patent Marking

Med Virtual Patent Marking kan man på en omkostningsbesparende og fleksibel måde, i højere grad sikre sin ret til erstatning ved patentkrænkelser. Dermed styrker Virtual Patent Marking patentets værdi.

Artiklen er skrevet af advokat Simon Gjern Pedersen.

Hvad er Virtual Patent Marking?

Virtual Patent Marking er et mere fleksibelt alternativ til fysisk markering af et patenteret eller patentansøgt produkt med eksempelvis ”Patented” eller ”Patent pending”, som man anvender til at gøre potentielle patentkrænkere opmærksomme på produktets beskyttede karakter og dermed bringe dem i ond tro.

Ved Virtual Patent Marking markerer man i stedet sit produkt med en URL (adressen på en hjemmeside), der fører til en virtuel oversigt over IP-rettigheder tilknyttet produktet – og eventuelt andre produkter – samt relevante oplysninger herom, f.eks. status på rettigheden, prioritetsdato osv.

På denne måde kan man nemt opdatere rettighedens status i IP-oversigten på hjemmesiden i stedet for at skulle trykke en ny markering på produktet. Man behøver for eksempel ikke ændre teksten ”Patent pending” på et produkt til ”Patended”, når ansøgningen bliver endeligt registreret.

Bliv klogere på patentansøging.

Hvis der både er patent- og designrettigheder tilknyttet et produkt, kan designrettigheden med fordel også listes i oversigten.

Hvorfor er Patent Marking vigtigt?

Patent Marking tjener to primære formål:

  1. At afskrække andre fra at kopiere den patenterede opfindelse, teknologi eller metode.
  2. At gøre patentkrænkeren i ond tro og dermed være stærkere stillet i forhold til krav på erstatning for krænkelsen.

Særligt formål nr. 2 er relevant. Man kan nemlig være helt afskåret fra at kræve erstatning for en patentkrænkelse, hvis ikke man kan bevise, at patentkrænkeren var i ond tro om produktets beskyttede karakter. Det gælder også i Danmark, hvor opnåelse af rimeligt vederlag, erstatning og godtgørelse for patentkrænkelser forudsætter, at patentkrænkeren ”forsætligt eller uagtsomt begår patentindgreb” [Patentlovens § 58].

Når man markerer et produkt med for eksempel ”Patent pending: U.S. Pat. 1,234,567”, er det svært for en krænker at komme igennem med, at denne ikke var opmærksom på produktets beskyttede karakter, og denne kan herefter gøres erstatningsansvarlig.

Virtual Patent Marking giver således mulighed for styrke patentrettighedens værn mod uautoriserede patentindgreb på en fleksibel og effektiv måde.

Læs mere om overvågning af patenter.

Hvordan anvendes Virtual Patent Marking i praksis?

På nuværende tidspunkt er det kun få lande, der officielt har opstillet retningslinjer for brug af Virtual Patent Marking. Blandt disse har USA og Storbritannien størst relevans, da EU og størstedelen af de enkelte lande i Europa stadig er foruden.

Efter lovgivningen i USA og Storbritannien er der tale om gyldig Virtual Patent Marking, der medfører ond tro hos patentkrænkeren, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  • Produktet – eller i visse tilfælde emballagen – skal markeres med enten ”Patent” eller ”Pat.” efterfulgt af en hjemmesideadresse (URL), der fører til en oversigt over tilknyttede IP-rettigheder.
  • Indholdet på hjemmesideadressen skal være tilgængeligt for offentligheden uden betaling eller øvrige hindringer.
  • Patentnumre skal angives tydeligt og korrekt.
  • De enkelte produkter skal tydeligt identificeres og kædes sammen med deres respektive patentnumre i IP-oversigten på hjemmesideadressen, navnlig ved angivelse af produktnavn og varenummer.

Udover ovenstående ufravigelige betingelser anbefales det også at indlede IP-oversigten med en kort tekst, der omtaler Virtual Patent Marking og dets formål. Man kan også med fordel tilføje en status på hver rettighed, ved at skrive ”Pending” eller ”Expired”.

Selvom der endnu ikke er klare retningslinjer for brug af Virtual Patent Marking i EU og Danmark, må det formodes, at kriterierne i det væsentlige kommer til at svare til dem, der er gældende i USA og Storbritannien.

Hos Patrade rådgiver vi både om de juridiske og lavpraktiske aspekter af Virtual Patent Marking og vi følger naturligvis udviklingen i brugen af Virtual Patent Marking tæt.

Kom i kontakt med en af vores eksperter